Fer un portafolis digital

Plantilles per a l’elaboració d’un portafolis:

En línies generals, un bon portafolis tindrà:

  • Portada: conté títol i algun element de disseny que ens orienti sobre el contingut del portafolis
  • Introducció: dos textos de presentació: d’un/a mateix/a, de la matèria. Seria bo que la introducció inclogués alguna reflexió sobre l’objectiu, o objectius, del curs, tant en relació amb la matèria com amb un mateix
  • Activitats: activitats que has anat fent al llarg del curs i que has penjat al Classroom (es recomana que, immediatament després de penjar l’activitat al Classroom, es copiï al portafolis). Es poden incloure, també, les reflexions al voltant d’elles, especialment el que has sentit en fer-les. En ocasions, de la suma d’activitats més reflexions se’n diu evidències.
  • Apunts: Els apunts de classe també s’han de penjar al portafolis. Ho pots fer de dues maneres: a) fent fotografies dels apunts i penjant-ne les imatges ben editades b) passant a net i en format digital els apunts que has pres a classe. ATENCIÓ: les dues opcions són igualment vàlides. Es tracta, sobretot, d’aprendre a prendre apunts (sintetitzar un discurs).
  • Mapa mental: Un mapa mental per trimestre de qualsevol dels temes treballats.
  • Conclusions: anàlisi del curs

Alguns exemples de portafolis

Portada d’un portafolis

Altres exemples, d’arreu