Problemes i branques de la filosofia

I per començar…treball en grup!

Cada època defineix els problemes fonamentals de la filosofia o, el que és el mateix, quines són les preguntes més importants que la filosofia ha de respondre.

Per als primers filòsofs de la naturalesa (presocràtics), moltes de les preguntes giraven a l’entorn de la pregunta sobre l’origen i la composició del cosmos. Per a Sòcrates, en canvi, la pregunta essencial era sobre l’ésser humà i la seva relació amb la polis o ciutat, i la naturalesa física, sembla, no era objecte especial del seu interès.

Quin és, per a tu, l’objecte fonamental de la filosofia? Argumenta-ho. Després de respondre, busca infomació sobre els filòsofs presocràtics i sobre Sòcrates i fes-ne una breu exposició.

Busca el significat de tots els termes utilitzats en la classificació kantiana de la filosofia (teoria del coneixement, epistemologia…). Fes un quadre on aparegui la definició al costat de cada un d’ells.

Les branques de la filosofia

Com tota disciplina, la filosofia té moltes branques i no sempre són les mateixes per a tothom. Aquestes, però, poden ser considerades les principals:

Lògica. La lògica estudia les estructures i formes del pensament (conceptes i proposicions, entre d’altres) i els criteris de veritat que s’hi poden aplicar. És important pel que fa a l’argumentació i s’ocupa molt especialment de la validesa dels arguments. Com que la filosofia, i el llenguatge humà en general, s’articula al voltant de conceptes i proposicions, la lògica n’és una part importantíssima i es considera sovint la “caixa d’eines” del saber.
EpistemologiaL’epistemologia estudia el coneixement: què és, com es pot obtenir, quins son els seus límits. Tot el saber està connectat, i l’epistemologia ho està amb la lògica en tant que les dues analitzen les estructures que formen el coneixement humà.
Metafísica. La metafísica es pregunta per la naturalesa de la realitat: què podem dir que és real, quina és l’estructura de la realitat, com podem explicar el canvi (la realitat es transforma i passa de ser una a una altra). A vegades, ens pot semblar que les preguntes metafísiques són inútils o extravagants, però qui no s’ha trobat alguna vegada preguntant-se què és real i què no ho és?
The Matrix, un clàssic de la metafísica
Ontologia. Branca de la filosofia que s’ocupa de l’estudi de l’ésser: què vol dir ser, si és el mateix ser que existir, si hi ha graus en l’ésser…
Cosmologia. La cosmologia, considerada a vegades una branca de l’ontologia, és una reflexió del món com a totalitat: es pregunta pels models de l’univers que existeixen, per les dificultats de concebre la creació en un instant (el Big Bang), per l’eternitat i per qüestions similars. Molt vinculada, també, a la física i a l’astrofísica.
ÈticaL’ètica s’ocupa d’analitzar la conducta humana i la moral, és a dir, què es el bé i el mal, el correcte i l’incorrecte, quines accions ho son o no.
Filosofia política. La filosofia política, molt relacionada amb l’ètica, estudia les relacions de l’individu amb la societat, especialment amb el medi polític: quina és la millor forma de govern, què és la representació política, què és el poder polític.
EstèticaL’estètica s’ocupa d’estudiar l’art, la creativitat, la bellesa.
Filosofia del llenguatge. La filosofia del llenguatge s’ocupa de tot allò que té a veure amb el llenguatge: les paraules són una còpia de la realitat? Hi pot haver un llenguatge objectiu? Quins llenguatges hi ha? I d’altres temes similars.
Antropologia. L’antropologia és una reflexió sobre l’ésser humà en totes les seves dimensions, les quals es redueixen, tradicionalment, a dues: la biològica i la cultural.
Al marge de les mencionades amunt, totes les disciplines són susceptibles de tenir una filosofia que s’ocupa d’elles: hi ha una filosofia de la biologia, filosofia de l’educació, filosofia de la química, filosofia de l’esport, filosofia computacional, etc.

Elabora un joc de cartes.