Filosofia 4t ESO

L’Alicia no va poder evitar fer una ganyota quan va parlar:
-Saps que jo també he pensat sempre que els unicorns eren uns monstres fabulosos? Mai n’havia vist cap de veritat!
-Be, doncs ara que ens hem vist– va dir l’unicorn– si tu creus en mi, jo creuré en tu. Fem un tracte?

Lewis Carroll, Alícia a través del mirall

Competències

Les competències que la matèria de filosofia hauria d’ajudar a desenvolupar són les que t’ensenyen a pensarcomprendrereflexionar i argumentar pel que fa a:

 • els continguts de la matèria
 • altres sabers (perquè la filosofia és, essencialment, interdisciplinària)

Perquè siguis competent en la matèria de filosofia, doncs, hauries d’anar pensant a desenvolupar aquestes capacitats:

 • capacitat de conceptualitzar
 • capacitat d’argumentar
 • capacitat de diàleg
 • capacitat de problematitzar
 • capacitat d’anàlisi crítica

A més, igual com ja passa amb altres matèries, la filosofia també busca que aprenguis a ser combatent en les següents competències:

 • comunicativa lingüística
 • aprendre a aprendre
 • autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
 • social i ciutadana

Continguts

BLOC 1. LA FILOSOFIA I EL FILOSOFAR

Què és la filosofia?

Com es fa filosofia?

Alguns temes

BLOC 2. PERSONA, ÉSSER HUMÀ

Què és l’ésser humà?

Què és la persona?

 • Emotivitat, sentiments, pensament
 • Identitat personal: gènere, socialització, rol i estatus, institucions, cultura
 • L’autoconeixement
 • La dignitat de la persona

Actuar com a persona

BLOC 3. SOCIETAT, ÉSSER HUMÀ

Els altres

Les comunitats polítiques

 • Origen i necessitat de l’Estat
 • Justícia i dret. Hi ha una justícia universal?
 • L’acció política. Formes de participació
 • Autoritat política i desobediència civil

Les altres comunitats

Avaluació

Criteris d’avaluació (resumits):

 • Fer ús de l’argumentació
 • Dominar la comunicació lingüística i digital
 • Explicar problemes filosòfics amb paraules pròpies
 • Mostrar la comprensió dels continguts i analitzar i defensar diferents posicions
 • Elaborar textos breus

Activitats d’avaluació:

 • Portafolis digital individual: 40%
 • Projectes en grup (presentació/debat): 40%
 • Actitud a l’aula: 20%

Les rúbriques d’avaluació

Rúbrica per avaluar el portafolis digital
Rúbrica per avaluar la presentació oral
Rúbrica per avaluar el debat (secretari/secretària)
Rúbrica per avaluar el debat (participant)
Rúbrica per avaluar el debat (moderador/a)