Fer una presentació oral en directe

Abans de la presentació

 • elabora un guió previ
 • estructura el discurs (introducció, desenvolupament, conclusió)
 • si és una presentació en grup, distribuiu bé els temps i les parts
 • fes un assaig abans de la presentació

Durant la presentació

 • si és en grup, feu una presentació del grup
 • introdueix bé el tema del que tractaràs
 • vocalitza i projecta la veu de manera que et puguin escoltar fins l’últim racó de l’aula
 • escull un vocabulari adequat a la presentació
 • recorda que estàs explicant un tema a un auditori, no que t’estàs examinant
 • cuida la comunicació no verbal (postura, gestos, expressions facials)
 • evita llegir: els suports en paper o en digital són una ajuda a l’exposició, no un teleprompter
 • acaba amb una conclusió sobre el tema tractat

Rúbrica d’avaluació de la presentació oral

ÍTEM1234
S’exposa el tema de manera claraLa presentació té un nivell de profunditat que revela maduresa i capacitat de reflexió.S’inclouen exemples i/o dades extretes de les recerques realitzades I les recerques estan elaborades.No hi ha suport audiovisual o el suport audiovisual és complementari i no omnipresentL’expressió és correcta i el llenguatge, adequat (utilitza expressions pròpies, no copiades literalment i té el grau de formalitat correcte.)Les imatges mostrades, si n’hi ha, estan ben escollides i aporten significat.El ritme d’exposició de les idees és adequat; ni massa ràpid ni massa lent.En general, la presentació demostra originalitat i creativitat.Mira els primers minuts de la presentació anterior i analitza tant l’expressió verbal com l’expressió no verbal de la presentadora. Què en destacaries?